Kthimet

Shumica e artikujve të blera në www.kubikmall.com mund të kthehen me postë në qendrën tonë të grumbullimeve. Artikujt duhet të kthehen në paketimin e prodhuesit origjinal. Ne ju rekomandojmë që të mbani paketimin tuaj për të paktën 14 ditët e para pas blerjes.

Artikujt e kthyer duhet të jenë në përputhje me politikat tona të kthimit:

  • Artikujt duhet të kthehen të padëmtuara dhe të papërdorura, me të gjitha etiketat e bashkangjitura dhe paketimi origjinal i përfshirë.
  • Nëse një artikull ka një etiketë sigurie të e Kubik Electronics ose ndonjë etiketë tjetër të bashkangjitur, duhet të kthehet me etiketën në pozicionin e tij origjinal.

Çdo kthim që nuk i plotëson politikat tona nuk do të pranohet!

Produktet e mbyllura hermetikisht nuk kthehen!
Për informata më të detajuara mund të kontaktoni Shërbimin tonë të Klientit.

Procesi i Kthimit

  • Përgatitni paketën tuaj me dokumentet e bashkangjitura në porosinë tuaj.
  • Vendosni artikullin me të gjithë paketimin origjinal brenda kutisë së Kubik Electronics dhe lini atë të hapur për korrierin për të kontrolluar përmbajtjen.
  • Bashkangjitni Faturën origjinale dhe një Shënim Kthimi të nënshkruar në pjesën e jashtme të kutisë së Kubik Electronics.
  • Adresa për kthim : Prishtine , Muharrem Fejza p.n. për më shumë informata kontaktoni me shërbimin e klientit.

A është kthimi me pagesë?

Ne nuk e mbulojmë transportin për kthimet e mallit. Kjo kosto duhet paguar nga ana juaj.

Koha e kthimit?

Afati për kthimin e mallrave është 14 ditë nga data e pranimit në rast se produkti ka defekt , apo nuk eshte sic eshte pershkruar.

LIGJI Nr. 06/L-034 PËR MBROJ TJEN E KONSUMATORIT; neni 47 Obligimet e konsumatorit në rast të tërheqjes nga kontrata

  1. Konsumatori bartë vetëm koston direkte të kthimit të mallit, përveç nëse tregtari është pajtuar t’i bartë ato kosto apo tregtari nuk e ka informuar konsumatorin se konsumatori duhet t’i bartë ato.
  2. Përveç nëse tregtari ka ofruar të bëjë vet tërheqjen e mallit, konsumatori duhet t’i kthejë mallrat apo t’i dorëzojë te tregtari apo personi i autorizuar nga tregtari për pranimin e mallrave, pa vonesë dhe në çfarëdo rasti jo më vonë se katërmbëdhjetë (14) ditë nga dita në të cilën ai e ka komunikuar vendimin e tij për tu tërhequr nga kontrata te tregtari në përputhje me nenin 44 të këtij ligji. Afati kohor përmbushet në qoftë se konsumatori kthen prapa mallrat para skadimit të periudhës prej katërmbëdhjetë (14) ditëve.