Termet dhe Kushtet

Përveç kur përcaktohet ndryshe nga konteksti, për qëllimet e këtyre Kushteve termet e mëposhtme do të kenë këto kuptime:

“Afatet” janë limitet kohore që Kubik Electronics sh.p.k i vendos për liferim të produktit, pagesë, ndryshim parametrash, anulim të blerjes, kthim të mallit, riparim ose ngjashëm.
“Ditë pune” është çdo ditë e vitit përveç vikendeve dhe ditëve të festave zyrtare në Kosovë, në përputhje me Ligjin e aplikueshëm për festat zyrtare.
“Ditë” nënkupton çdo ditë kalendarike.
“Përdorues” nënkupton secilin shfrytëzues të platformës dhe në rastin kur përdoruesi blen produkte, ai trajtohet si konsumator. Për qëllime të këtyre kushteve të përdorimit, termet “përdorues”, “konsumator” dhe “klient” përdoren për të njëjtin person.
“Legjislacion i zbatueshëm” nënkupton legjislacionin e zbatueshëm në Kosovë sipas Kushtetutës së Kosovës së qershorit 2008, bashkë me ndryshimet dhe plotësimet.
“Palë e tretë” është çdo subjekt fizik ose juridik tjetër përpos konsumatorit, Kubik Electronics sh.p.k ose Ofruesit.
“Produkt” nënkupton produktin e lejuar për qarkullim në tregun e Kosovës, për të cilin Ofruesi është importues i ligjshëm, ka paguar detyrimet tatimore dhe doganore dhe e ka në pronësi të tijën për shitje ndaj palëve të treta. “Produkt” dhe “Mall” janë sinonime.
“Platformë” nënkupton faqen online www.kubikmall.com
“Rimbursim” nënkupton kthimin e pagesës Konsumatorit për shkaqet e përcaktuara në këtë kontratë.
“Ofruesi” nënkupton furnitorin e produkteve i cili të njejtat i plason, respektivisht ekspozon në platformë.
“Garancion” ka kuptimin e garancionit sipas nenit 484, parag. 1 të Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve i cili përcakton se “Kur shitësi i ndonjë̈ makine, motori, te ndonjë̈ aparati, ose te produkteve tjera si këto që i përkasin te ashtuquajtura „malli teknik“, ia ka dorëzuar blerësit fletëgarancionin me të cilën prodhuesi garanton funksionim të rregullt të produktit gjatë një kohe të caktuar duke llogaritur nga dorëzimi i tij, blerësi mundet në qoftë se produkti nuk funksionon në rregull, të kërkojë si nga shitësi ashtu edhe nga prodhuesi që produkti të riparohet në afatin e arsyeshëm ose, nëse nuk e bën këtë, në vend të tij t’ia dorëzojë produktin i ili funksionon në rregull”.

Të gjitha fjalët e përdorura në njejës do të kenë kuptimin e njejtë edhe në shumës.
Të drejtat intelektuale dhe industriale te Pronës

Tërë përmbajtjen e internetit, duke përfshirë, indikativet/treguesit por pa u kufizuar, markat tregtare, titujt dalluese, tekste, lajme, fotografi, imazhe, shërbimet që ofrohen, jenë në pronësi nga Kubik Electronics sh.p.k dhe trajtohen në bazë të dispozitave përkatëse të ligjit të Kosovës për të drejtën e autorit, markën tregtare dhe patentën, në lidhje me pronësinë intelektuale dhe industriale, me përjashtim të të drejtave të mbrojtura te palëve të treta, siç mund të jenë të drejtat e mbrojtura ose rezervuara nga kompanitë që ofrojnë produkte, prodhuesit e produkteve, ofruesit e shërbimeve ose palë tjerë të treta, për të cilat Kubik Electronics sh.p.k në asnjë rast nuk pretendon çfarëdo pronësie ose të drejte tjetër. asnjë rast nuk pretendon çfarëdo pronësie ose të drejte tjetër. Rrjedhimisht, nuk është e lejuar në asnjë mënyrë, modifikimi publikimi, transmetimi, transferimi, riprodhimi, shpërndarja, prezantimi, ose çdo përdorim të përmbajtjes në tërësi ose në pjesëve të faqës së internetit ose me çdo mjet për qëllime tregtare apo të tjera, pa para pëlqimin me shkrim nga Kubik Electronics sh.p.k. Përjashtimisht, kopjimi kufizuar ose i izoluar, shtypje ose ruajtja e pjesëve të përmbajtjes sipërpërmendur është i lejuar për përdorim personal të vizitorit, me kusht që përmbajtja të jetë e shoqëruar me një njohje të qartë dhe të dallueshme të burimit të origjinës dhe me vërtetimin se ajo nuk do të përdoret për qëllime komerciale apo të tjera.

Sjellja e përdoruesit

Platforma dhe të gjitha faqet e internetit të ofruara nga Kubik Electronics sh.p.k do të përdoren për qëllime të ligjshme vetëm dhe në një mënyrë që mos te kufizojë ose pengojë përdorimin e saj nga ndonjë palë e tretë. Vizitorët/përdoruesit e internetit duhet të jenë në përputhje me rregullat dhe dispozitat e legjislacionit të Republikës së Kosovës dhe të Bashkimit Evropian dhe me legjislacionin që rregullon telekomunikacionet dhe të përmbahen nga çdo sjellje e paligjshme dhe abuzive/papërshtatshme që mund të ketë pasoja negative për vizitorët/përdoruesit e tjerë dhe të shkaktojë dëmtime apo prishje te internetit dhe te shtrihet/afektoje Kubik Electronics sh.p.k. Në rast se Kubik Electronics sh.p.k e gjen veten të përfshirë në ndonjë çështje gjyqësore, ose i kërkohet të paguajë ndonjë lloj kompensimi si pasojë e një shkeljeje nga ana e Përdoruesve të detyrimeve të tyre, Përdoruesi do të kompensojnë Kubik Electronics sh.p.k ne përputhje me rrethanat respektive.

Lidhje me Faqet e Internetit te Palës së Tretë.

Platforma dhe vetë faqja e internetit të Kubik Electronics sh.p.k u mundëson vizitorëve/përdoruesve të saj, të transferohen nëpërmjet lidhjeve të veçanta (links, hyperlinks, parulla) në faqet e internetit të palës së tretë. Përmbajtja e këtyre faqeve te lidhura, është përgjegjësi vetëm e palëve përkatëse të treta që ofrojnë ato. Kubik Electronics sh.p.k nuk garanton disponueshmërinë e faqeve të tilla te internetit dhe në asnjë rast, nuk do të jetë përgjegjëse për përmbajtjen, korrektësinë, ligjshmërinë, plotësinë, aktualitetin, dhe saktësinë e informacionit ose cilësinë dhe tiparet e produkteve ose shërbimeve të ofruara për publikun nëpërmjet faqeve te internetit (te paleve te treta) te sipërpërmendura. Kubik Electronics sh.p.k dhe platforma ofron lidhje me faqet e tjera vetëm si një lehtësi për vizitorët/përdoruesit dhe përfshirja e ndonjë lidhje me këto faqe interneti në asnjë rrethanë nuk do të konsiderohen se përbëjnë ose nënkuptojnë një ndërmarrje ose garanci, ose nxitje, ose miratim nga Kubik Electronics sh.p.k ose nga përmbajtja ose cilësia e shërbimeve të ofruara aty prej tyre.

Kufizimi i Përgjegjësisë.

Kubik Electronics sh.p.k bën çdo përpjekje të mundshme për të siguruar që të gjitha informacionet e ofruara nga Platforma të jenë te plota, të sakta, të rifreskuara dhe të qarta, por kjo nuk garanton se të gjitha këto kritere do të plotësohen bashkërisht. Rrjedhimisht, Kubik Electronics sh.p.k nën asnjë rrethanë, edhe në rast të neglizhencës, nuk do të jetë përgjegjëse për ndonjë gabim ose mangësi, lëshimet në lidhje me dhënien e informacionit, çdo vonese, ndërprerje ose paaftësi në transmetimin e informacionit apo çfarëdo dëmi te shkaktuar vizitorëve/përdorues për shkak të përdorimit të informacionit të tillë. Përmbajtja e faqes se internetit nuk përbën këshilla financiare, ligjore apo të tjera, nxitje, apo iniciative për të kryer një investim apo ndonjë transaksion të mundshëm dhe Kubik Electronics sh.p.k në asnjë rast nuk do të jetë përgjegjëse për ndonjë përdorim të internetit nga ana e vizitorëve/përdoruesve të cilët veprojnë të udhëhequr nga vullneti i tyre.

Siguria e Faqes se Internetit.

Qasja në faqen e internetit mundësohet me nismën e vizitorëve/përdoruesve dhe jo me iniciativën e Kubik Electronics sh.p.k. Përdoruesi i faqes se internetit dhe platformës është vetëm përgjegjës për marrjen dhe ruajtjen e pajisjeve të nevojshme (p.sh. kompjuter personal), softuer, pajisjet e telekomunikacionit dhe çdo shërbim tjetër të nevojshme për qasje në këtë faqe interneti. Përdoruesit janë gjithashtu përgjegjës për mbrojtjen e sistemit e tyre kundër viruseve dhe programe të tjera me qëllim të keq, përfshirë rruajtjen e të dhënave të tyre financiare. Kubik Electronics sh.p.k bën çdo përpjekje të mundshme për të siguruar që të gjitha masat e sigurisë te jenë marrë për të mbrojtur faqen e internetit dhe platformën kundër viruseve dhe programe të tjera me qëllim të keq dhe përdor sistemet e sigurisë për të kontrolluar qasjen në faqet e saj të internetit, në mënyrë për të parandaluar sulme dhe çdo veprim tjetër të paautorizuar, por ajo nuk garanton se përmbajtja e internetit do të jetë e lirë nga viruset, gabimet dhe komponentë të tjerë të dëmshme dhe për rrjedhojë në asnjë rast nuk do të jetë përgjegjës për çdo dëm të shkaktuar softuer-ëve, pajisjeve dosjeve, te përdoruesve te lartpërmendur, si dhe për çdo dëm të shkaktuar përdoruesit, për ndonjë nga shkaqet e mësipërme.

Të dhënat Personale.

Kubik Electronics sh.p.k do të sigurohet që të gjitha të dhënat personale të grumbulluara nga vizitorët dhe përdoruesit të trajtohen në përputhje me Ligjin Nr. 03/l-172 për mbrojtjen e të dhënave personale. Kubik Electronics sh.p.k nuk grumbullon nga klientët potencial kopje të dokumenteve personale ose çfarëdo dokumenti tjetër. Në rastet kur Kubik Electronics sh.p.k dyshon në vërtetësinë e personit dhe porosisë, Kubik Electronics sh.p.k mund ti kërkoj përdoruesit dokument identifikimi personal, të cilin do ta fshij nga baza e të dhënave në momentin që arrihet qëllimi i kryerjes së porosisë nga Përdoruesi. Kubik Electronics sh.p.k nuk do t’i transferoj të dhënat personale palëve të treta. Në momentin që një palë e tretë vjen deri te kontakti me të dhëna personale të cilat menaxhohen ose mbahen nga Kubik Electronics sh.p.k, pala e tretë pajtohet që në lidhje me këto të dhëna personale të veproj në tërësi në përputhje me Ligjin Nr. 03/l-172 për mbrojtjen e të dhënave personale dhe të njejtat t’i fshij menjëherë duke lajmëruar rastin te Kubik Electronics sh.p.k. Kjo faqe e internetit përmban lidhje të veçanta (links, hyperlinks, parulla) në faqe të tjera interneti të operuar nga palët e treta. Duhet vizitori/përdoruesi i kësaj faqe interneti të zgjedhi për të ndjekur lidhjet në faqet e internetit të palës së tretë, në asnjë rast Kubik Electronics sh.p.k nuk do të jetë përgjegjëse për kushtet në lidhje me menaxhimin dhe mbrojtjen e të dhënave personale, të aplikueshme për faqet e lidhura. Për më tepër, vizitorët/përdoruesit e faqeve të internetit të Kubik Electronics sh.p.k dhe platforma kanë të drejtë për të hyrë në të dhënat që lidhen me to dhe të drejtë të kundërshtojnë për përpunimin e të dhënave të tilla. Në secilin rast, vizitoni mund t’i drejtohet me kërkesë me shkrim përmes e-mail te Kubik Electronics sh.p.k për të fshirë të dhënat personale të dhëna në Kubik Electronics sh.p.k.

Politika, Procedurat dhe Parimet Cookies.

Një “cookie” është një tekst i vogël dosje i cili është dërguar dhe ruajtur në kompjuterin tuaj ose ndonjë pajisje të tjetër që ju mund të përdorni për të hyrë në internet, çdo herë që ju vizitoni një faqe interneti, pa mbledhur asnjë informacion në lidhje me dokumentet apo dosjet në pajisjen tuaj. Kubik Electronics sh.p.k përdor “cookies” për shumë arsye të ndryshme, me qëllim të krijimit të një ambienti më të sigurt dhe më efikas për vizitorët/përdoruesit. Kubik Electronics sh.p.k kryesisht përdor “cookies”, të cilat janë të nevojshme për ofrimin e shërbimeve të ofruara nëpërmjet faqes sonë të internetit si dhe “Cookies” përdoren për qëllime statistikore dhe çështjet që lidhen me funksionimin e faqes sonë të internetit (p.sh. numri i vizitorëve, kthimi, frekuenca e vizitave, parapëlqimet e përdoruesit etj). Përdoruesit e faqeve te internetit zakonisht janë të ekspozuar para kërkesës për të pranuar “cookies”. Rrjedhimisht, në qoftë se ju dëshironi të ndryshojë mënyrën se si funksionon shfletuesi i juaj i internetit, qoftë për të njoftuar ju në lidhje me përdorimin e “cookies”, ose për të bllokuar “cookies”, ju duhet të ndryshoni parametrat e shfletuesit tuaj te internetit. Duhet të theksohet se mos pranimi i “cookies” mund të kufizojë ofrimin e shërbimeve të caktuara dhe informacione nga Kubik Electronics sh.p.k.

Mënyra e Komunikimit

Ju keni mundësi të zgjedhni se si ne mund të përdorim të dhënat tuaja personale për të komunikuar me ju, për t’ju dërguar njoftime informuese dhe se si ne mund të ju dërgojmë reklama të personalizuara dhe relevante. Ju mund të kontrolloni metodat përmes të cilave ne mund të ju kontaktojmë juve në lidhje me llogarinë tuaj, dhe aktivitetet tuaja të blerjes apo aktivitetet e tjera.